Sekce pro akcionáře

Home » Významné stavby » Významné stavby 2014 » II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín

Objednatel: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary

Projektant: 

Celkový náklad: 2,72 mil. Kč

Termín realizace: 7/2014 - 9/2014

Stavebně-technické řešení: 

Most bude založen na širokoprofilových pilotách, je navrženo 5 ks pilot pod každou opěrou. Piloty jsou profilu 1180 mm. Vzhledem ke geologii území jsou piloty navrženy jako plovoucí bez opření o skalní podklad. Předpokládaná délka pilot je 16m, v úrovni paty piloty se předpokládá výskyt zemin třídy F8. Všechny vrty budou v celé délce paženy pomocí ocelových výpažnic. Výpažnice musí mít ve vrstvách zvodnělých nesoudržných zemin vždy dostatečný předstih před vrtným nářadím, aby nedocházelo k provalení dna vrtu. Při vrtání první piloty na každé podpěře je bezpodmínečně nutná přítomnost geologa, který podrobně zdokumentuje zastižený geologický profil. Piloty budou vrtány z upravené úrovně dosypané plošiny pomocí metody hluchého vrtání. Délka hluchého vrtání je cca 1.50 m. Po dovrtání na požadovanou hloubku bude každý vrt vyčištěn čistící šapou a to těsně před osazením armokoše a betonáží, přičemž max. doba mezi čištěním piloty a zahájením betonáže smí být 4,0 hod. Hlavy pilot budou přebetonovány tak, aby degradovaný beton mohl být následně odbourán a výsledný horní povrch piloty byl od 20-50mm nad podkladním betonem pilířů. Odbourání hlav bude provedeno až po doplnění podkladního betonu i v místech pro vrtání pilot. Armokoše budou do vrtu osazovány vždy v celku.Valbek spol. s.r.o.; AZ Consult