PRO AKCIONÁŘE
 

Home » Významné stavby » Významné stavby 2014 » EDU – Koncový jímač tepla - ČÁST CHLADÍCÍ VĚŽE – Zemní práce a speciální zakládání

Objednatel: REKO PRAHA, a.s.

Projektant: 

Celkový náklad: 5,15 mil. Kč

Termín realizace: 3/2014 - 7/2014

Stavebně-technické řešení: 

Chladicí věž je založena na monolitické železobetonové základové desce tl. 500 mm, která slouží zároveň jako dno bazénu ochlazené vody. Dno a stěny bazénu  (tl. 300 mm) ochlazené vody jsou navrženy jako vodonepropustná konstrukce, tzv. bílá vana. Základová deska bude prováděna na podkladním betonu o minimální tloušťce 100 mm vyztuženém KARI sítí z f6 po 150mm. Základová spára bude přehutněna na min. 95% PS a pod podbetonem základové desky bude proveden hutněný štěrkový polštář – 200 mm ze štěrku frakce 0-64mm, finálních 100 mm ze štěrku frakce 0-16mm. Hutnění bude prováděno na min Edef2 = 30 MPa, Edef2/Edef1< 2,5. Na podkladní beton bude položena separační reologická vrstva - např. asfaltová lepenka. Horní i spodní  hrana základové desky bude provedena ve spádu 0,77% směrem k čerpacím jímkám ve dně základové desky. Zatížení základové spáry pod deskou bazénu dosahuje průměrné charakteristické hodnoty 65 kPa. Navrhujeme koncepci založení bazénu ochlazené vody, která při úrovni časté kombinace zatížení povede k rozdělení svislého zatížení mezi základovou desku a piloty v poměru cca 50 / 50. Průměrné charakteristické zatížení na 1 pilotu 1370 kN, průměrné návrhové zatížení na 1 pilotu 2200 kN. Piloty navrhujeme velkoprůměrové, vrtané, betonované na místě. Průměr pilot 880mm, délka min. 14,0m, zahloubení do hornin třídy R5-R4 – 5m. 35 ks pilot bude umístěných pod sloupy svrchní stavby. Piloty budou prováděny z úrovně podbetonu. Vzhledem k výskytu podzemní vody budou prováděny pod ochranou výpažnice, která bude při betonáži postupně vytahovaná.

Hlava pilot bude v definitivním stavu ukončena cca 30 mm v nadpilotových konstrukcích. Předpokládáme nadbetonování cca 250 až max. 300 mm u pilot. Po odtěžení zeminy(piloty budou prováděny cca s 0,7 m hluchým vrtáním) bude nadbetonovaný beton "odpikován".  

Vrty nezapažené je nutno betonovat maximálně do 36 hodin po odvrtání a zapažené do 72 hodin po odvrtání. Betonáž pilot je nutné provádět při přítomnosti vody ve vrtu pomocí betonářských rour!!! Při absenci vody je nutno provádět betonáž minimálně s úvodní násypkou a minimálně nastavením jednou betonářskou rourou. 

Rychlost betonáže minimální výkon 8,00 m3 /hodinu. Před betonáží je nutné dno vrtu přečistit hrncem s rovným dnem. Jestliže nebude provedena betonáž do 8 hodin po dovrtání je nutno vrt přehloubit minimálně o 30 cm.

Před odvrtáním první piloty z každé skupiny pilot (přilehlé ke každé sondě) celkem 6 sond je nutné tuto odvrtat za přítomnosti geologa a uvědomit projektanta o výsledku, který upřesní délky pilot nebo potvrdí délky pilot dle projektu.   

 Na hlavě pilot budou provedeny pod základovou deskou ještě hlavice ve tvaru čtvercových základových patek půdorysu 1,2x1,2m hloubky 0,7m pod desku. Hlavice jsou navrženy z důvodů:

-       Eliminace nepřesností polohy vrtání pilot

-       Snížená pracovní spára umožní stykovat výztuž pilot a výztuž sloupů přesahem přímých prutů s minimální délkou háků

Po skončení vrtání a provedení hlavic pilot se násyp dosype a dohutní a doplní se podbeton, který byl odstraněn pro provedení hlavic pilot.

 Zpětné zásypy stěn budou prováděny ze zhutnitelných místních materiálů po vrstvách cca 300 mm. Poslední vrstvy pod terénem budou prováděny z nepropustných materiálů, nebo bude provedený zpevněný nepropustný povrch, aby nedocházelo k zatékání povrchové vody pod základy objektu.

Elektrorozvodna:

Objekt elektrorozvodny je založený plošně na základové desce podzemních kanálů pod elektrorozvodnou tl. 300 mm, kóta spodní hrany je -2,200. Základová deska je na straně přiléhající k objektu položená na horní hranu vyčnívající základové desky bazénu. Základová deska bude betonovaná na podbetonu tl. 100 mm. Základová spára pod podbetonem bude přehutněná a bude na ní vytvořen stejný hutněný štěrkový polštář tl. 300 mm, jako pod základovou deskou bazénu.

Venkovní schodiště:

 

Venkovní schodiště u osy 1 je ocelová konstrukce řešená v samostatné části projektové dokumentace. V této části dokumentace řešíme jen základovou desku, do které bude ocelové schodiště  kotveno. Základová deska má tloušťku 300 mm, půdorysné rozměry 3,34x6,95m.. Aby nedošlo k nadměrným poklesům, větším než bude mít samotný objekt věže, bude deska na straně u osy 1 podepřena železobetonovou stěnou tl. 250 mm založenou na vyčnívající části základové desky bazénu, vzdálenější podélná strana desky bude podpírána stěnou tl. 300 mm založenou na základovém pase průřezu 900x300 mm Základový pas bude provedený na podbetonu tl. 100 mm a na hutněném štěrkovém polštáři tl. 300mm - provedení stejné jako pod základovou deskou bazénu.SUDOP Project Plzeň a. s